Translate this question
Globalquiz questions are translated by users for other users.

flag English language

flag Polish language

flag German language

flag Russian language

flag Vietnamese language

This question is under evaluation.
added by Nguyễn Văn Nam June 5, 2019, 4:22 a.m.
Ai sẽ có khuynh hướng bị mù màu hơn
đàn ông
phụ nữ
thủy thủ
tất cả mọi người sẽ đều có khả năng bị như nhau
Một người phụ nữ ít có khả năng bị mù màu xanh đỏ hơn nam giới, vì loại mù màu phổ biến này là do một gen lặn trong nhiễm sắc thể X gây ra. Đối với một người phụ nữ, cả hai nhiễm sắc thể X của cô sẽ phải bị ảnh hưởng. Một người đàn ông chỉ có một nhiễm sắc thể X, vì vậy anh ta có nhiều khả năng bị mù màu.
Nguyễn Văn Nam
reach: rather globalgenkhả năng nhìnmàusự mùthuộc về di truyềny học

flag Ukrainian language